رفتن به بالا

تنها سایت خبری منطقه ترشیز که شامل شهرستانهای کاشمر،خلیل آباد و بردسکن می باشد که این سایت زیر نظر دفتر خبرگزاری صداوسیما می باشد

تعداد اخبار امروز : 10 خبر


  • یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹
  • الأحد ۱ شوال ۱۴۴۱
  • 2020 Sunday 24 May
-١٨(°C)
وزش باد (mph)
فشار (in)
محدوده دید (mi)
اشعه فرابنفش -
رطوبت (in)
  • شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۹
  • کد خبر : 6018
  • مشاهده : 29 بازدید
  • پیشخوان » کاشمر
  • چاپ خبر : ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﮕﻮر و ﻧﻬﺎل اﻧﮕﻮر ﺗﺮﮐﻤﻦ با ویژگی های خاص در ﮐﺎﺷﻤﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﮕﻮر و ﻧﻬﺎل اﻧﮕﻮر ﺗﺮﮐﻤﻦ با ویژگی های خاص در ﮐﺎﺷﻤﺮ

  ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﮕﻮر و ﻧﻬﺎل اﻧﮕﻮر ﺗﺮﮐﻤﻦ با ویژگی های خاص در ﮐﺎﺷﻤﺮ ﺑﯿﺶ از ۵۵۰ ﻫﺰار اﺻﻞ ﻧﻬﺎل اﻧﮕﻮر ﺗﺮﮐﻤﻦ ﻧﻮع ۴ و ۶ در ﮐﺎﺷﻤﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﯿﺎح کشاورز و اﻧﮕﻮر ﮐﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮری در ﮐﺎﺷﻤﺮ ﮔﻔﺖ: از ﺳﺎل ۹۱ ﺗﻮﻟﯿﺪ وﮐﺸﺖ اﻧﮕﻮر ﺗﺮﮐﻤﻦ […]

 

ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﮕﻮر و ﻧﻬﺎل اﻧﮕﻮر ﺗﺮﮐﻤﻦ با ویژگی های خاص در ﮐﺎﺷﻤﺮ

ﺑﯿﺶ از ۵۵۰ ﻫﺰار اﺻﻞ ﻧﻬﺎل اﻧﮕﻮر ﺗﺮﮐﻤﻦ ﻧﻮع ۴ و ۶ در ﮐﺎﺷﻤﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﯿﺎح کشاورز و اﻧﮕﻮر ﮐﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮری در ﮐﺎﺷﻤﺮ ﮔﻔﺖ: از ﺳﺎل ۹۱ ﺗﻮﻟﯿﺪ وﮐﺸﺖ اﻧﮕﻮر ﺗﺮﮐﻤﻦ در ﺳﻄﺢ ۵ ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ ﮐﺎﺷﻤﺮ آﻏﺎز ﺷﺪه ﮐﻪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻫﺮ ساله ۱۰ تا ۱۵ ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﺷﺪه و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ۵۰ ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ کاشمر زﯾﺮ ﮐﺸﺖ اﯾﻦ اﻧﮕﻮر ﻣﯽ باشد.

اواﻓﺰود: از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﻧﮕﻮر ﺗﺮﮐﻤﻦ ﻧﻮع ۴ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع ۶ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ زود ﺑﺎزده ﺑﻮدن آن، ﺑﺪون ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻮدن، ﺷﯿﺮﯾﻦ تر ﺑﻮدن، داﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻀﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ، رﻧﮓ ﻣﺸﮑﯽ داﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای مویز ﺷﺪن اﺷﺎره ﮐﺮد اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﮕﻮر ﺗﺮﮐﻤﻦ ﻧﻮع ،۶ دﯾﺮرَس است و ﻫﺴﺘﻪ دار ﺑﻮدن آن، ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ وﻗﻨﺪﮐﻤﺘﺮ، ﺗﻮﻟﯿﺪ۶ ﺑﺮابری اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع ۴ وداﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﺮد آن اﺷﺎره ﮐﺮد.

این کشاورز نمونه ادامه داد: اﻧﮕﻮر ﺗﺮﮐﻤﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای همه اقلیم های آب و هوایی از جمله ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ، ﮐﻮﯾﺮی وﺧﺸﮏ اﺳﺖ و به دلیل داﺷﺘﻦ وﯾﮋﮔﯽ های ﺷﺎﺧﺺ مثل  ﭘﻮﺳﺖ ﺿﺨﯿﻢ، ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﺎﻻ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ آﻓﺖ اﺳﺖ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ نسبت ﺑﻪ اﻧﮕﻮر ﻫﺎی دیگر۵۰ درﺻﺪ ﮐﻢ ﺗﺮ ﺑﻪ آب ﻧﯿﺎز دارد.

سیاح ﻣﻮرد ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل بیان کرد: از اﯾﻦ اﻧﮕﻮر در ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر ﺣﺪود ۴۰ تا ۵۰ ﺗﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی روﺳﯿﻪ و اﻣﺎرات ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد.

او تصریح ﮐﺮد: ﺑﺎ در ﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن دﺳﺖ ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻪ ﻧﻬﺎل اﻧﮕﻮرﻫﺎی ﻣﺸﮑﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻬﺎل اﻧﮕﻮر ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ از ﺳﺎل ۹۷ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻬﺎل اﻧﮕﻮر ﺗﺮﮐﻤﻦ ﮐﺮده ام.

این باغدار نمونه تاکید کرد: در ﺳﺎل اول ۴۰۰ ﻫﺰار ﻧﻬﺎل و اﻣﺴﺎل ۵۵۰ ﻫﺰار ﻧﻬﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﺎل آﯾﻨﺪه به ﺗﻮﻟﯿﺪ ۱ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻬﺎل ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺷﺪ ۲۵ در ﺻﺪی ﯾﮏ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ محسوب می شود.

ﺳﯿﺎح اﻇﻬﺎر ﮐﺮد: در اﯾﻦ نهالستان ۳۵  ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﻣﺸﻌﻮل به ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و  ارزش  ﻧﻬﺎل ﻫﺎ نیز ﺳﺎﻻﻧﻪ به ۳۵ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ و  اﯾﻦ ﻧﻬﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر عرضه ﻣﯽ ﺷﻮند.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم// م. د

خبرنگار محمد جواد دربانی ترشیزی

اخبار مرتبط

نظرات

یادداشت ویژه

نگاهی به تاریخ

نگاهی به روستای مغان و اردوی ۴۰۰ سال پیش شاه عباس صفوی در این روستا

روستای مغان از توابع بخش مرکزی شهرستان کاشمر در استان خراسان رضوی است این این روستا در دهستان پایین ولایت قرار دارد و بر اساس سرشماری سال 1395 جمعیت آن 2516 نفر (788 خانوار) با 1284 مرد و 1232 زن است. روستای مغان 2 کلیومتر با شهر کاشمر فاصله دارد و در سمت غرب شهر واقع است واز طرف جنوب غربی به روستای ممرآباد و از طرف شمال به جاده کاشمر-بردسکن منتهی می شود و در ناحیه آب وهوای گرم وخشک در حاشیه کویر واقع است. واژه کاوی واژه مغان در لغت نامه دهخدا اینگونه تعریف شده است «مغان . [ م ُ ] (اِ) ج ِ مغ. رجوع به مغ شود. || مغان در اصل قبیله ای از قوم ماد بودند که مقام روحانیت منحصراً به آنان تعلق داشت . آنگاه که آیین زرتشت بر نواحی غرب و جنوب ایران یعنی ماد و پارس مستولی شد مغان پیشوایان دیانت جدید شدند. در کتاب اوستا نام طبقه ٔ روحانی را به همان عنوان قدیمی که داشته اند یعنی آترون می بینیم اما در عهد اشکانیان و ساسانیان معمولاً این طایفه رامغان می خوانده اند.» با توجه به اینکه در روزگاری آیین زرتشتی در ترشیز کهن رونق داشته و اکنون هم آثار آن مانند قلعه آتشگاه در حدود 8 کیلومتری شمال غرب روستا  باقی مانده است و با توجه به معنی واژه مغان که در بالا ذکر شد، می توان این گمانه را زد که این روستا روزگاری محل روحانیان و پیشوایان آیین زرتشت در ترشیز کهن بوده است و از همین رو این نام را برای آن برگزیده اند هر چند این فقط در حد یک فرضیه است. پیشینه سند دقیقی در خصوص قدمت روستای مغان وجود ندارد ولی بافت کوچه باغ ها و معماری خانه باغ های این روستا نشان از قدمت بالای این روستا می دهد. همچنین در بعضی از کتب تاریخی روایاتی در خصوص اقامت شاه عباس صفوی در حدود قرن دهم هجری قمری در روستای مغان دیده می شود. که این امر نشان دهنده آن است که لاقل در 400 سال پیش روستا از رونق و آبادی فراوانی برخوردار بوده است. اردو شاه عباس در روستای مغان در حوالی سال 992 قمری زمانی که شاه عباس صفوی هنوز ده- دوازده ساله بیشتر نداشت به عنوان حاکم خراسان بزرگ گماشته شده بود و در هرات امروزی اقامت داشت. شاه عباس به دلیل اینکه سنش کم بود زمام حکومت داری خراسان را به علیقلی خان یکی از خوانین طایفه شاملو واگذار کرده که این موضوع باعث ناراحتی سایر خوانین و طوایف علی الخصوص مرشد قلی خان از طایفه استاجلو شده بود کشمکش ها ادامه داشت و در غرب خراسان آن روزها قدرت و نفوذ مرشد قلی خان روز به روز افزایش پیدا می کرد از همین رو علیقلی خان وزیر و در واقع همه کاره شاه عباس، تصمیم گرفت به مقابله با مرشد قلی خان برخیزد از همین رو سپاهی آماده کرد و به سمت غرب خراسان یعنی نواحی ...